Θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ με αριθ. 1087/03.11.2017 τ. Γ΄, προκηρύσσονται δύο  (2) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

(Δ/νση: Λ.Ευστ. & Στ.Βαλιώτη & Πλαταιών, 23100, Σπάρτη,  Πληροφορίες: κα. Παπαστρατάκου,    τηλ. 27310-89662 )

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή   με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3482

 

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Αθλητικών Φορέων ».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3489

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  27.01.2018.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://service-apella.grnet.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, καθώς και να προσκομίσουν ένα αντίγραφο αυτών στη Γραμματεία του Τμήματος. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας).

Ο Πρύτανης