Προσλήψεις στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Μεσσηνίας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι θα δεχθεί αιτήσεις για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων με ειδικότητα εργατών αποθήκης(συνολικός χρόνος απασχόλησης: ως 60 ημερομίσθια)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη  14 Ιουνίου 2017 έως και την Κυριακή  18  Ιουνίου 2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:

Αίτηση
Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή  Κοινότητα
Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών :

      Πιστοποιητικό Δήμου ή  Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η

      οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής,

     συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων

      Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

      5.  Πιστοποιητικά απόδειξης Εμπειρίας (Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &

            Κτηνιατρικής της Π.Ε που έχουν εργαστεί).

 

Πληροφορίες: 2761022958, Μπέσσα Σπυριδούλα